Kaders transformatie Bovenkerkerweg OK

VVD akkoord kaders transformatie Bovenkerkerweg


De fracties van VVD en van D66 zijn tevreden met de nota van uitgangspunten voor de transformatie van de Bovenkerkerweg 2-8 van kantoor naar woonfunctie. Deze nota, die de voorwaarden aangeeft waarbinnen de ontwikkelaars mogen ontwikkelen binnen het plangebied volgt op de integrale gebiedsvisie die al in de vorige raadsperiode is vastgesteld. Hierbij heeft de raad het college gevraagd om bij het maken van de nota de focus te leggen op de kwaliteit van de leefomgeving en op het betrekken van de omwonenden bij het tot stand komen van de nota.

 

De plannen hebben voor de gebiedsontwikkeling hebben bij de omwonenden de afgelopen jaren voor veel onrust gezorgd en velen hebben die zorgen op verschillende bijeenkomsten met de gemeente gedeeld. De fracties van de VVD en D66 zijn dan ook blij dat het college nu in de nota van uitgangspunten zo veel mogelijke rekening heeft gehouden bezwaren en wensen van omwonenden. De gemeenteraad stemt woensdag 22 februari a.s. over de nota van uitgangspunten.

 

Hoogbouw

VVD raadslid Jet Smit: “Wij hebben in het coalitieakkoord nadrukkelijk laten vastleggen dat er grote terughoudendheid moet worden betracht bij het vaststellen van bouwhoogte en bouwvolume bij dit project, en wij zien dat nu gelukkig grotendeels terug in deze nota van uitgangspunten. Daar zijn we heel blij mee, maar we realiseren ons terdege dat sommige omwonenden moeite zullen blijven houden met de kaders zoals we die nu vast stellen.”

 

Starters en Senioren

Amstelveen staat nog steeds voor de grote opgave om het woningtekort terug te dringen. Jet Smit: “Aangezien er weinig grond beschikbaar is binnen de gemeentegrenzen om nieuwe wijken te ontwikkelen zal er gekeken moeten worden naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de bestaande ruimte zonder al te veel te verdichten, dat vraagt een zorgvuldige aanpak” Volgens de VVD en D66 leent de Bovenkerkerwegzone zich hier goed voor. De verouderde kantoorpanden gaan plaats maken voor nieuwe duurzame woningen. Bij de ontwikkeling van het gebied wordt met name ingezet op het realiseren van woningen voor starters en senioren. Tawros Aslanjan (D66): “Starters krijgen op deze manier een kans om in te stappen in de woningmarkt, en het bouwen voor ouderen brengt hopelijk de zeer gewenste doorstroming op gang. De ruime beschikbaarheid van openbaar vervoer maakt deze locatie ook goed geschikt voor starters en senioren.

  

Groen

Een keerzijde van dit soort binnenstedelijke bouw is echter dat de leefbaarheid onder druk kan komen te staan. Dit gaat voor een groot deel voorkomen worden door een groennorm op te leggen aan de projectontwikkelaars. De fracties van D66 en de VVD hebben in 2020 hiervoor de motie Groennorm ingediend, die unaniem door de raad is aangenomen. Bij de transformatie van de Bovenkerkerwegzone moet de bestaande kwaliteit en kwantiteit van het groen gerespecteerd worden en daar waar nodig versterkt worden in het plangebied aldus VVD en D66


Meer weten over bouwen in Amstelveen of in het bijzonder de ontwikkeling van de Bovenkerkerweg zone? Neem dan contact op met Jet Smit


Op 22 februari wordt de nota van uitgangspunten Bovenkerkerweg behandeld in het raadsdebat. De woordvoering met onze vragen en argumenten vindt u hieronder :