Meer focus op inburgering internationals

VVD impact internationalisering voor onderwijs en zorg

 

Op woensdag 19 april j.l. behandelde de raad tijdens een raadsdebat het rapport “Herijken van het Internationale Beleid”. Een onderwerp dat de VVD-fractie zeer na aan het hart ligt.

 

Woordvoerder Bart Dorgelo gaf aan het begin van het debat z’n complimenten voor de uitvoerigheid van het door de ambtelijke organisatie opgestelde document. De kwaliteit van de data is wat de VVD betreft goed en er is een goede samenhang met het raadsgesprek dat eerder over dit onderwerp heeft plaatsgevonden.

 

Als VVD Amstelveen zien wij ook dat de internationalisering snel toe neemt; we komen dagelijks in aanraking met vele culturen. Niet alleen in ons mooie Amstelveen maar ook in de hele Metropool regio. Zoals het document “Herijken van het Internationale Beleid” goed schetst is Amstelveen bij deze ontwikkeling een voorloper. We hebben hier een grote groep kenniswerkers die in Amstelveen wonen en in de regio werken. Hier zit meteen ook de uitdaging, omdat deze groep geen verplichte inburgering heeft, en dus niet direct na aankomst aanvangt met het leren van de Nederlandse taal en gewoontes.

 

Naar de mening van de VVD Amstelveen worden de aandachtspunten die Internationalisering met zich meebrengt in het document goed vastgelegd, maar wij zien wel een aantal urgente punten die op de korte termijn meer aandacht nodig hebben dan nu het geval is. De VVD-fractie roept het college dan ook op om met gedetailleerde plannen te komen met betrekking tot een aantal deelonderwerpen:

 

Onderwijs

Zoals al in de media valt te lezen, heeft de VVD zorgen over de huidige inrichting van onderwijs onderwijsstelsel. Het systeem is momenteel niet ingericht op grote toestroom van kinderen van internationals. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het extra werk voor leraren doordat communicatie niet enkel en alleen in het Nederlands kan en er meer instroom is van kinderen met een taalachterstand. Ook is er meer voorlichting nodig op gebied van ouderparticipatie en andere ongeschreven regels en gewoontes die voor het goed functioneren van ons onderwijssysteem van cruciaal belang zijn. Voorlichting aan nieuwe internationals over hoe we in Nederland zaken aanpakken is iets waarin de gemeente en de scholen in Amstelveen gezamenlijk moeten optrekken en waarvoor, naar de mening van de VVD, zo snel mogelijk een programma voor moet worden ontwikkeld. Daarnaast roept de VVD de Metropoolregio op om in gesprek te gaan met Den Haag om vast te stellen welke passende maatregelen we kunnen nemen om de kwaliteit van onderwijs op het gewenste niveau te houden rekening houdend met de veranderende demografische samenstelling in onze stad, regio en in geheel Nederland.

 

Sociale cohesie 

Het document “Herijken van het Internationale Beleid” beschrijft goed dat er veel internationals zijn die langdurig in Amstelveen willen wonen/verblijven. Een groot compliment waar we als VVD trots op zijn, maar als gemeente moeten we er ook zorg voor dragen dat de cohesie in de samenleving gewaarborgd blijft en dat de gemeente hier helpt een burg te slaan tussen de burgers van verschillende nationaliteiten. Een simpel voorbeeld is dat de gemiddelde Nederlander verwacht dat een nieuwe bewoner in de straat zich komt voorstellen terwijl in veel andere culturen het anders werkt, en men als nieuwkomer een warm welkom verwacht en krijgt. De VVD vindt dat de gemeente hier een nog prominentere rol in moet pakken als facilitator. Hierbij valt bv te denken aan de wijkcoaches die zorgen voor warm welkom en een buddy in de straat, of nog meer aandacht voor buurtverenigingen en bijeenkomsten om zo mensen te verbinden.  Voor de VVD verwoordt het oudhollandse spreekwoord “Beter een goede buur dan een verre vriend” iets wat wij elke burger in Amstelveen gunnen. Als we als gemeente hier niet op acteren zien wij op termijn steeds minder sociale cohesie en nog minder begrip voor elkaars verschillen en gebruiken.

 

Zorg

Op het gebeid van de zorg wordt genoemd dat er in de toekomst meer en meer uitdagingen komen door culturele en taalverschillen. Dit zien wij ook en daarom roepen wij op om wederom samen met de Metropool regio naar een oplossing te zoeken, zodat we met focus en aandacht specialistische zorg kunnen bieden. Te denken valt aan jeugdzorg of ouderenzorg waarbij taal of cultuurverschillen een grote impact hebben op hoe de zorg geboden kan en moet worden.

 

Sport & Cultuur

Sport en cultuur verbinden en zijn zeer belangrijk in en voor Amstelveen. We moeten er wel voor zorgen dat we hier, zoals ook bij het eerdergenoemde onderwerp onderwijs, de ongeschreven regels zoals bv het meedoen aan vrijwilligerswerk beter uitleggen aan nieuwkomers met een internationale achtergrond. Dit geeft niet alleen internationals de kans om sneller onderdeel te worden van onze samenleving maar zorgt er ook voor dat onze sport en cultuur verenigingen gezond blijven.

 

Internationale samenwerking

Goed om te zien dat de gemeente hier kiest voor kwaliteit en inhoud. Focus moet liggen op dat wij kunnen leren van de andere gemeente en vice versa. Met onze laatst overgebleven partner Tempelhof Schoneberg is dat zeker het geval, het stoppen met Villa El Salvador past ook bij dit beleid. Tot slot ook goed om te zien dat de gemeente actief kijkt naar projecten die waarde bieden en tevens gesubsidieerd worden door de EU.

 

Asielzoekerscentra

Het beleidsdocument noemt dat wij op korte termijn reeds asielzoekerscentra gaan realiseren in Amstelveen. Naar beste weten zou dit nog eerst bij de raad terug moeten komen voor een formeel besluit en is de Wethouder op dit moment alleen inventariserend in gesprek met het COA in anticipatie van de spreidingswet.

 

De VVD vindt de herijking goed, maar de urgentie ten aanzien van inburgering voor kenniswerkers en arbeidsmigranten verdient wat ons betreft meer aandacht. Wij moeten als gemeente zorgen voor een warm welkom voor internationals en tegelijkertijd ook zorgen, d.m.v voorlichting en het stimuleren van integratie, voor een goede sociale cohesie in onze mooie stad.

 

Daarnaast zullen we als Metropool regio meer aandacht moeten vragen voor maatwerk vanuit Den Haag voor onderwijs en zorg.