arrow_back

Voldoende capaciteit om ondermijning te bestrijden?


Amstelveen - De VVD-fractie heeft bij monde van raadslid Benjamin Smalhout vragen gesteld aan het College van B en W over ondermijning in Amstelveen. De VVD wil graag weten of het college genoeg middelen en instrumenten heeft om ondermijning te bestrijden en wat de aard en omvang is van ondermijnende criminaliteit in Amstelveen.

Ondermijning speelt een grote rol in het regionaal en lokaal veiligheidsbeleid. Volgens het Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022 vinden veel vormen van ondermijning hun oorsprong in drugshandel en witwassen.

Rapport

In het onlangs verschenen rapport: ‘De Achterkant van Amsterdam’ wordt de handel in drugs beschreven als onderdeel van ondermijnende criminaliteit. Volgens het rapport zijn vooral de enorme financiële stromen die met drugsproductie gepaard gaan problematisch. Ondermijning beperkt zich echter niet enkel tot drugshandel. Ook vindt er ondermijning plaats in bijvoorbeeld de vastgoedsector. Hierbij kan worden gedacht aan huisjesmelkerij, illegale hotels, ABC constructies en doorsluishuizen. Ondermijning is een veelkoppig monster dat moet worden bestreden.

Uitdaging

Hoewel Amstelveen een van de meest veilige middelgrote gemeenten is van Nederland, ligt er ook een uitdaging op het vlak van ondermijnende criminaliteit. Zo heeft burgemeester Tjapko Popkens onlangs nog een winkelpand aan de Amsterdamseweg laten sluiten omdat er voorwerpen en stoffen zijn aangetroffen die gebruikt worden voor grootschalige hennepteelt. De aanpak van ondermijning vraagt een punitieve maar juist ook een brede integrale aanpak. Elke partner in dit proces handelt hierbij vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. De gemeente signaleert en handelt, en de politie start het traject van opsporing en vervolging.

Vragen

De VVD fractie wilt graag weten of het college genoeg middelen en instrumenten heeft om ondermijning te bestrijden. Ook wil de VVD fractie weten wat de aard en omvang is van ondermijnende criminaliteit in Amstelveen.

 De vragen zijn als volgt:

  • Over hoeveel capaciteit beschikt Amstelveen om ondermijnende criminaliteit te bestrijden? Is er voldoende capaciteit? Zo nee, op welke termijn gaat het college de driehoek verzoeken om bijvoorbeeld meer politieagenten?
  • Heeft het college zicht op de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit in Amstelveen? Zo nee, wanneer gaat het college dit in kaart brengen en delen met de raad? Zo ja, wanneer gaat het college dit delen met de raad?


Reacties

Locatie