arrow_back

VVD Amstelveen kritisch op dominantie Amsterdam in MRA


Amstelveen - VVD Amstelveen heeft zich kritisch getoond over de dominante rol van Amsterdam in de Metropoolregio. VVD-raadslid Paul Feenstra uitte zijn zorgen in de commissievergadering Ruimte Wonen en Natuur van 24 juni 2021. Onderstaand zijn integrale bijdrage.

Bijdrage Paul Feenstra
RWN 24 juni 2021, agendapunt 2.4:  Wensen en opvatting MRA verstedelijkingsconcept versie 2

Betere titel: MRA, droomland of niemandsland (Raad voor het Openbaar bestuur).

Deze titel verwoordt misschien nog het beste onze zorgen. Tot op heden is de VVD kritisch en dat is met de nu voorliggende reactie op het verstedelijkingsconcept niet minder geworden. Ik zal op 3 punten nader ingaan:

Verplichte samenwerking

Allereerst het bestuurlijk vermogen van de MRA zelf: Regionale schaal lijkt steeds belangrijker te worden. Wij onderschrijven natuurlijk het belang om regionale samenwerking op m.n. de gebieden wonen, werken en mobiliteit. Maar wat is de regio en wat zijn de bestuurlijke bevoegdheden?

Amsterdam is bezig de regie over de MRA naar zich toe te trekken met overheveling van bevoegdheden en budget. Gebrek aan voortgang op dossier Wonen wordt hier als kernargument gepresenteerd. Maar wat betekent dit?

Betekent dit een toename van verplichte samenwerking en wat betekent dit voor het bestuurlijk vermogen en politieke zeggenschap van de gemeente? Een vierde bestuurslaag? Beslist de MRA straks om onze Bovenkerkerpolder vol te gaan bouwen, of houden wij hier zelf de regie? Kortom wij blijven onze vraagtekens hebben bij een heldere democratische legitimatie.

Terug naar de voorliggende conceptverstedelijkingsstrategie 2.

Amsterdam rules

Er zijn steeds meer voorbeelden dat het niet draait om de Amsterdamse regio in brede zin, maar om Amsterdam zelf. Problemen waar Amsterdam mee te kampen heeft en niet in eigen huis kunnen worden opgelost, worden afgewenteld op de omliggende gemeenten.

Dat hebben we voor het eerst kunnen constateren toen onze noorderbuur betaald parkeren invoerde. Met alle nadelige gevolgen voor onze Gemeente.

Nu ziet Amsterdam alleen nog plek voor windmolens aan de randen van de gemeentegrenzen en wenst zij een afwaardering van de A10, waardoor de A9 door Amstelveen kneiter druk zal worden.

Voorzitter, gedachtevorming over deze onderwerpen is uiteraard het goedrecht van de gemeente Amsterdam, maar implementatie daarvan over de band van de MRA roept vraagtekens op: hoe democratisch is het samenwerkingsverband dat de MRA zo graag wil zijn. Uitgangspunt is o.i. dat je op basis van overleg en afstemming tot consensus komt, maar dat je je zin niet in de MRA doordrukt. 

Belang van een goed AM-overleg en een gezamenlijke brief

Het samenwerkingsverband tussen de Amstelland-Meerlanden gemeenten is ons inziens van cruciaal belang als Countervailing Power. Het is goed dat dat in de brief tot uitdrukking komt.

De brief kent een met alle Amstelland-Meerlanden gemeenten afgestemde reactie en een specifiekere Amstelveense reactie. Voorzitter, wat dat laatste betreft, wij realiseren ons dat harde stellingname in de brief wellicht niet past. Toch is de brief wel erg tam, veel te tam. Het leest alsof wij ‘als-je-blieft’ onze reactie mogen geven op het verstedelijkingsconcept, maar echt stelling nemen doen we niet. Windmolens in de Amstelscheg willen we niet, no way. Een veel drukkere A9 willen we niet, dus geen afwaardering van de A10, no way. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat problemen van Amsterdam naar de randgemeenten worden verplaatst. Kraakhelder en stellig, dat zou ons inziens nog helderder verwoord kunnen worden.  Graag hierop uw reactie.

De Raad bepaalt

Tot slot: Behalve een beeldvormende bijeenkomst op 1 april, bespreking van de governance voorstellen op 6 april en de behandeling vanavond, heeft de Raad nog geen of weinig gelegenheid gehad om zich politiek uit te spreken over de MRA-voorstellen. Dus nog een oproep aan het college, maar ook aan deze raad, om positie te kiezen en daarover het debat te blijven voeren. Wat wil de Raad, wat zijn onze doelen en waarop richten wij onze inzet. Als we dat niet helder hebben dan zal het ons overkomen en zullen we niet meer in staat zijn om nog bij te sturen.

Paul Feenstra, raadslid VVDReacties

Locatie