arrow_back

VVD-raadslid Paul Feenstra over de Woonagenda


VVD-raadslid Paul Feenstra heeft in de commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur een bijdrage gedaan over de Amstelveense Woonagenda. Onderstaand zijn bijdrage.

Er gaat met 10.000 nieuwe woningen weer fors gebouwd worden, met een extra accent op middeldure huur- en koop. Het college heeft in deze agenda een breed pakket aan maatregelen uitgezet om de Amstelveense woningzoekenden in deze lastige en overspannen woningmarkt zo goed mogelijk te helpen.  

Maar duidelijk is wel dat het voor veel Amstelveners lastig is een geschikte en betaalbare woning te vinden. De VVD denkt daar met de volgende 5 punten wat aan te kunnen doen:

Ten eerste, toewijzing meer in eigen hand 
De VVD wil de toewijzing meer in eigen hand houden, zodat meer woningen naar Amstelveners gaan. Het gaat hierbij niet alleen om sociale woningbouw, maar om alle Amstelveners, ook die een middeldure woning zoeken. De VVD wil al deze Amstelveners helpen door afspraken te maken over de toewijzing, zowel in het sociale als in het middensegment. Daarover later meer.

Ten tweede, de beschikbaarheid vergroten
De huidige voorraad sociale huur is ruim voldoende. In Amstelveen is ongeveer 1 op de 3 woningen sociale huur, meer dan in andere gemeenten in de regio en internationaal in de top. En dan hebben wij de studentenwoningen nog niet meegeteld. Desondanks geldt voor sommigen woningzoekenden een wachttijd van meer dan 10  jaar. Dat komt mede omdat de feitelijke beschikbaarheid beperkt is. 

(Bijna de helft van alle vrijkomende sociale huurwoningen wordt toegewezen aan woningzoekenden van buiten Amstelveen. Daarmee is Amstelveen netto leverancier van sociale woningen aan de regio. En daar zit een groot deel van het probleem, voor de VVD moeilijk uit te leggen.)

Deze beschikbaarheid zou veel groter kunnen zijn als wij de scheefwoners kunnen bewegen en de fraude en misbruik beter kunnen bestrijden. De systematiek dat je geen woning krijgt als je te veel verdient en gewoon mag blijven zitten als je boven die grens komt, klopt natuurlijk niet. Zoals in de woonagenda staat worden zo’n 750 sociale huurwoningen bewoond door mensen met een inkomen van meer dan 1,5 maal modaal. Deze woningen zouden direct beschikbaar moeten zijn voor de doelgroep waar sociale huur voor bedoeld is.

Ten derde, goede facts & figures
 Er zijn geen goede statistieken. De VVD pleit al langer voor duidelijke gegevens. Ik zou graag willen weten hoeveel Amstelveners een woning zoeken, hoe lang en wie dit zijn, jongeren ouderen etc. Het openen van een gemeentelijke website kan wellicht inzicht bieden en helpen de werkelijke behoefte te monitoren. Hopelijk is de wethouder bereid hier duidelijkheid over te geven.

Ten vierde, specifieke doelgroepen
De VVD pleit er voor om een groter deel van de sociale en middeldure huur toe te kunnen wijzen aan Amstelveners en aan specifieke doelgroepen. Hier overwegen wij met een motie te komen om meer ruimte bij de toewijzing van woningen aan speciale doelgroepen als bijvoorbeeld leraren en zorg. Daarin zullen wij de wethouder oproepen dit mee te nemen bij de prestatie-afspraken met Eigen Haard. Maar hetzelfde geldt voor aanbieders van projecten met middeldure huur. Dus ook iets doen voor de middeninkomens die niet in aanmerking komen voor sociale huur.

Ten vijfde, inzetten op het eigen woning bezit
Sociale huur is eigenlijk niet  sociaal. Mensen liggen immers levenslang aan het infuus van de verhuurder. Onze eerdere motie over vernieuwing van de sociale woningvoorraad vraagt zittende huurders de mogelijkheid te geven een woning te kopen en zo bezit op te bouwen. Dat moet nu snel verder vorm krijgen. En dat geldt evengoed voor de middeninkomens die niet in aanmerking komen voor sociale huur. Ook zij zouden, zeker met de lage hypotheekrente in deze tijd, voor dezelfde lasten een appartement kunnen kopen. 

Mijn grote roerganger zei eerder: Wil je ooit van een dubbeltje een kwartje worden dan is een eigen woning cruciaal. De VVD is daarom erg voor het bouwen van betaalbare koopwoningen, in het goedkopere en middel dure segment en daarom bereiden wij samen met D66 een motie voor om sociale- en middel dure koop te stimuleren .

Ik rond af. Met deze vijf punten lossen we wellicht niet alles op, maar ik maak mij sterk dat wij hiermee de Amstelveense woningzoekenden flink kunnen helpen. En afsluitend: De VVD wil bouwen voor ALLE Amstelveners, voor ALLE inkomens, maar wel met behoud van de Amstelveense maat en de Amstelveense en groene identiteit. Dank voor uw aandacht.

Paul Feenstra, raadslid VVDReacties

Locatie