arrow_back

VVD vraagt huurkwijtschelding maanden maart, april, mei voor de Amstelveense sportverenigingen


De Coronacrisis heeft ook bij de Amstelveense sportverenigingen een grote impact. In de maanden maart, april en mei is niet of weinig gesport. Ook de horeca in de sportkantines is dicht geweest, voor de meeste verenigingen gaan die pas per 1 juli hopelijk weer open. Al met al heeft dit geleid tot aanzienlijke financiële schade voor deze verenigingen.

Amstelveen heeft in de coronacrisis snel gereageerd door een steunpakket van 15 miljoen euro ter beschikking te stellen bovenop de landelijke financiële voorzieningen. Deze steunmaatregel geldt ook voor de Amstelveense sportsector. Daarnaast is de huurinning door de gemeente aan gesubsidieerde instellingen voor 6 maanden opgeschort.

Kwijtschelden
VVD-raadslid Victor Frequin vraagt nu het College de Amstelveense sportverenigingen de huren over de maanden maart, april en mei, voor zover dit nodig is, kwijt te schelden. Hij verwijst hierbij naar het besluit dat de gemeente Amsterdam hierover 30 mei jl genomen heeft. Doel van deze maatregelen is de sportverenigingen en sportaanbieders een betere uitgangspositie te geven bij het weer opstarten van hun activiteiten.

Kwijtschelding van de huren over deze 3 maanden ook voor de Amstelveense sport geeft letterlijk een gelijk speelveld in onze regio.

Schriftelijke vragen
Op 30 mei 2020 schreef Victor Frequin namens VVD Amstelveen onderstaande brief met schriftelijke vragen aan het College van B en W:

Vraag tot kwijtschelding van huren maart, april, mei van de gemeentelijke sportvoorzieningen

Een bericht van de gemeente Amsterdam van 30 mei 2020 geeft aan dat de huren van de gemeentelijke sportvoorzieningen over de maanden maart, april en mei 2020 kwijtgescholden worden.

In Amstelveen was al eerder besloten tot een steunpakker van 15 miljoen euro dat ook voor de sportvoorzieningen geldt. Tevens is de huur van de gemeentelijke sportvoorzieningen voor 6 maanden opgeschort.

In algemene zin kan gezegd worden dat de Amstelveense sportverenigingen en sportaanbieders zich in dezelfde omstandigheden bevinden als die in Amsterdam. Ook in Amstelveen zijn de sportverenigingen en sportaanbieders gedurende de intelligente lockdown dicht geweest. De leden en klanten van deze sportorganisaties hebben in die periode geen gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Daarbij komt dat de horeca in de clubhuizen nog steeds niet open is waardoor noodzakelijke inkomsten voor de sportverenigingen en sportaanbieders niet binnenkomen. Het is duidelijk dat deze organisaties schade leiden door de (overigens terechte) overheidsmaatregen in het kader van de Coronacrisis.

Dit roept de volgende vragen op:

  • Is het College bekend met de huur kwijtschelding die Amsterdam nu geeft
  • Is dit met Amstelveen besproken en/of afgestemd
  • Vindt het College deze huur kwijtschelding van Amsterdam ook passend voor Amstelveen
  • Wil het College in overweging nemen dit ook in Amstelveen te doen en zo ja wanneer dit besloten wordt en zo nee waarom niet
  • Is het raadzaam om samen met AmstelveenSport te inventariseren welke financiële problemen er bij de Amstelveense sportverenigingen en sportaanbieders zijn ontstaan door de Coronacrisis
  • Indien de vorige vraag positief beantwoord wordt, wanneer kan dit starten en wanneer kan hierover gerapporteerd worden

 Reacties

Locatie