Vrij en veilig verplaatsen

Verkeer en infrastructuur Amstelveen


De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen. Per auto, scooter, fiets of openbaar vervoer. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de (gemeentelijke) economie. Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen.

 

De bereikbaarheid in Amstelveen is over het algemeen goed. Om deze ook op de lange termijn te garanderen moet nu al nagedacht worden over eventuele verbeteringen in de gemeentelijke infrastructuur. Dit betekent voor de VVD dat de infrastructuur op orde moet zijn voordat nieuwe locaties ontwikkeld worden.

 

Ook het parkeren moet passen in een groen, ruim opgezet en veilig Amstelveen: ruime en veilige parkeervoorzieningen die zoveel mogelijk onder het maaiveld liggen om Amstelveen zo groen mogelijk te houden. De opbrengsten van de parkeergelden mogen uitsluitend gebruikt worden voor parkeeronderhoud en nieuwe voorzieningen onder het maaiveld. Ook bij herstructurering en nieuwbouw dienen zoveel mogelijk ondergrondse parkeervoorzieningen voorgeschreven en gerealiseerd te worden. Uitgangspunt blijft wat de VVD betreft 2 auto’s per huishouden. De VVD vindt dat de gemeente maatwerk moet blijven leveren voor de straten en buurten waar parkeerproblemen zijn.

 

De komende jaren zal er in Amstelveen hard gewerkt worden aan de A9. De gemeente zal moeten blijven toezien op heldere communicatie en maatregelen om de overlast tot een minimum te beperken. De goede bereikbaarheid van Amstelveen moet gegarandeerd blijven. De VVD is tegen de door Amsterdam gewenste afwaardering van de A10. Daardoor komt er nog meer verkeer op de A9 en daar passen wij voor.

 

De VVD snapt het nationale belang van de ontwikkeling van Schiphol. Echter ondervindt Amstelveen steeds meer hinder van geluid en een steeds minder goede luchtkwaliteit. De grens is wat de VVD betreft inmiddels overschreden. Er zal moeten worden gewerkt aan oplossingen op zowel korte als op langere termijn om de leefomgeving en het welbevinden van de inwoners van Schiphol-gemeenten (waaronder Amstelveen) weer in balans te krijgen.

 

Verkeersveiligheid is voor de VVD een speerpunt. De plekken waar regelmatig ongelukken gebeuren, moeten structureel in kaart worden gebracht (black spots) en worden opgelost. Daarnaast is ook bijzondere aandacht gewenst voor de verkeersveiligheid rondom scholen en op drukke (winkel) straten.


Standpunten van de Amstelveense VVD:

 

- Met betrekking tot Schiphol wil de VVD op de korte termijn inzetten op schonere en stillere vliegtuigen en op een verbod van nachtvluchten om zodoende de geluids- en milieubelasting van Schiphol te verlagen. Daarnaast wil de VVD dat Schiphol financieel bijdraagt aan de verbetering van de leef kwaliteit van Amstelveen. Tevens wil de VVD inzetten op het behoud van Schiphol als terminal en het verplaatsen van start- en landingsbanen (in zee).

 

- De infrastructuur moet op orde zijn voordat nieuwe locaties ontwikkeld worden.

 

- De VVD is voor het aanleggen van zogenaamde “kiss and ride zones” bij scholen. De huidige overlast met parkeren en de onveiligheid voor kinderen en weggebruikers geven hiervoor voldoende aanleiding.

 

- De VVD stimuleert dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Parkeergarages van kantoren en bedrijven kunnen daardoor op koopavonden, zaterdagen en zondagen ook benut worden.

 

- Parkeren in Amstelveen gebeurt zoveel mogelijk onder het maaiveld.

 

- De VVD wil dat er bij parkeernormen nadrukkelijk rekening wordt gehouden met huishoudens waarbij vanwege werkzaamheden en gezinsactiviteiten gebruik moet worden gemaakt van twee auto’s.

 

- De VVD streeft naar meer “blauwe parkeerzones” in Amstelveen, daar waar dat mogelijk en wenselijk is (o.a. kort parkeren bij medische voorzieningen, winkels en horeca).

 

- De VVD wil betere oost-west verbindingen met het openbaar vervoer in Amstelveen. Private initiatieven om openbaar vervoer te verbeteren in heel Amstelveen worden aangemoedigd.

 

- De rotondes in Amstelveen moeten een uniforme en standaard verkeersregeling en –afwikkeling krijgen om de verkeersveiligheid te bevorderen.

 

- De VVD wil dat wandelaars en fietsers zich prettig en veilig door de gemeente kunnen bewegen. Daarbij horen tevens goede wandel- en fietsroutes.


Financiën (€)

 

- Voor infrastructuurprojecten met een gezamenlijk belang streeft de VVD naar medefinanciering vanuit provincie, regio of Rijk. De VVD vindt het verkeerd dat de auto bij parkeertarieven als melkkoe wordt gebruikt. Als de gemeente parkeergeld vraagt moeten de netto-opbrengsten daarvan volledig in extra of betere parkeerplaatsen worden gestoken.


Neem gerust contact op met onze woordvoerder Menno van Leeuwen als u vragen heeft mbt verkeer, vervoer en parkeren