Werk maken van werk

Werk en inkomen Amstelveen


De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. Een betaalde baan is het uitgangspunt waarnaar gestreefd moet worden.

 

Wanneer mensen buiten hun schuld hun baan verliezen of niet aan een baan kunnen komen, hebben zij recht op ondersteuning. Uitkeringen zijn wel in beginsel altijd tijdelijk. De VVD wil dat de gemeente er alles aan doet om deze mensen weer aan een baan te helpen waarbij de eigen verantwoordelijkheid natuurlijk belangrijk blijft. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning.

 

De VVD vindt dat werk moet lonen. Regelingen die daarmee in strijd zijn wijst de VVD af.

 

Tijdens de Covid-19 periode heeft de gemeente de lokale ondernemers gesteund waarbij met name de toerisme/reiswereld en de horeca het zwaar hebben gehad. De VVD vindt dat de gemeente sterk heeft opgetreden door met extra steunmaatregelen te komen en ziet dit als voorbeeld hoe om te gaan met werk-inkomen als dat nodig is. In vergelijkbare gevallen, waar de gemeente het verschil in positieve zin kan maken, dient dit wederom te gebeuren.

 

Standpunten van de Amstelveense VVD:

 

- De VVD is voor een actieve regierol van de gemeente om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Natuurlijk geldt hier ook de eigen verantwoordelijkheid. Het A/A werkplein en AM Match (voor mensen met een beperking) spelen hier een belangrijke rol. De VVD wil graag een goede afstemming met het bedrijfsleven en andere organisaties/instellingen waar mensen nodig zijn. En de VVD sluit zich aan bij landelijke afspraken om mensen met een beperking zoveel mogelijk betaald werk te geven.

 

- Re-integratie moet gericht zijn op mensen blijvend weer aan het werk te krijgen. Gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies moeten hier op gericht zijn.

 

- De VVD is voorstander van stimuleringsmaatregelen om een eigen bedrijf te beginnen maar het mag niet verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.

 

- De VVD is voorstander van het volgen van opleidingen en het verrichten van werkzaamheden voor diegenen die (tijdelijk) geen werk hebben met als doel een betaalde baan te krijgen.

 

- Voor de uitvoering van de bijstand, de bijzondere bijstand en mogelijk andere inkomensregelingen wil de VVD dat naar de bedoeling van de regeling gekeken wordt.

 

- De VVD wil ook dat misbruik gestraft wordt en dat uitkeringsgerechtigden zich aan de regels houden. De Gemeente dient hierop actief te handhaven. Als het uitgangspunt van ‘vertrouwen’ geschaad wordt, dient er ingegrepen te worden. Eventueel beroep op privacy is misplaatst als sprake is van misbruik van voorzieningen.

 

- De VVD staat achter de nota Actieplan Armoedepreventie die in 2020 door de gemeenteraad is aangenomen en wil het rendement van dit plan verhogen.

 

- De VVD staat ook achter de Beleidsnota Minimabeleid die in 2019 is aangenomen. Dat geldt ook voor de in Amstelveen geldende minima regelingen. Met name voor kinderen dienen de aanvullende regelingen bijvoorbeeld voor computers, kosten voor zwemdiploma, lidmaatschap van sportverenigingen en bepaalde schoolkosten gehandhaafd te worden.

 

- Wat betreft de schuldhulpverlening heeft de VVD actief bijgedragen aan verbeteringen in Amstelveen. Belangrijk is dat ook ondernemers die het zwaar hebben als gevolg van de Covid-19 periode, onder de regeling kunnen vallen waarbij maatwerk kan worden toegepast als dit nodig is.

 

- De VVD wil nader onderzoek naar de werking van de zg Amstelveenpas. Het lijkt erop dat te weinig inwoners die hier recht op hebben, er ook gebruik van maken. Daarnaast mag deze pas inhoudelijk ook aantrekkelijker gemaakt worden.


Financiën (€)

 

- Hoe meer mensen een betaald baan hebben, hoe minder geld er uitgegeven wordt aan uitkeringen en voorzieningen. Daar moet wat de VVD betreft de nadruk liggen.


- De VVD gaat uit van vertrouwen maar wil streng zijn als sprake is van misbruik.


Neem gerust contact op met onze woordvoerder Bas Zwart als u vragen heeft mbt werk en inkomen