Veiligheid in Amstelveen

Veiligheid in Amstelveen


De gemeente Amstelveen is een van de meest veilige gemeentes van Nederland. Inwoners van Amstelveen voelen zich doorgaans veiliger dan inwoners van andere gemeenten. Dit neemt echter niet weg dat Amstelveen nog veiliger kan.

 

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kernstaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, wonen en verblijven op straat en in de openbare ruimtes moeten veilig zijn, geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn voor jong en oud. In Amstelveen zijn er ondanks de afname gedurende de afgelopen jaren (dankzij speciale team en camerabewaking) nog te veel woning- en auto-inbraken en vindt er binnen onze gemeentegrenzen ook ondermijnende criminaliteit plaats.

 

Hoewel het garanderen van veiligheid vooral een taak is van de politie hebben onze inwoners ook een belangrijke taak te vervullen. Door te zorgen voor voldoende sociale controle in de wijken en voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen blijven, blijven wijken en inwoners veilig. De gemeente heeft daarin een belangrijke faciliterende rol.

 

Amstelveners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie neemt en anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Als iemand zich niet houdt aan de regels, dan wil de VVD, dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties. Amstelveners die zich onveilig voelen moeten gehoord en geholpen worden door de politie en gemeente.

 

Ook het verkeer op de weg moet veiliger. Door het steeds drukker wordende (vracht) verkeer hebben er al te veel ongelukken plaatsgevonden, in toenemende mate ook met scooters. De infrastructuur dienst op basis van vooruitziende blik te worden aangepast op plekken waar de risico's hoog zijn. In het bijzonder de routes waar fietsers en schoolgaande kinderen gebruik van maken zullen moeten worden geëvalueerd. Nieuwe inzichten en ervaringen van andere gemeentes zullen anticiperend in overweging moeten worden genomen.

 

Camerabewaking mag van de VVD verder worden opgevoerd op alle ontsluitende routes van/naar Amstelveen en op relevante locaties.

 

Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.


Standpunten van de Amstelveense VVD:

 

- De VVD staat voor de veiligheid van alle inwoners, ongeacht herkomst, geloof en/of geaardheid.

 

- VVD Amstelveen zal zich inspannen om de doelstellingen die zijn geformuleerd in de Shalom-verklaring ( de verklaring tegen antisemitisme) ten uitvoer te brengen

 

- Politie en brandweer moet 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar zijn.

 

- De aanwezigheid van de politie en handhavers op straat moet worden vergroot.

 

- Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers: zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten hoge prioriteit krijgen.


- Instrumenten als gebiedsontzegging moeten worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan


- De VVD wil dat overlast gevende jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag. Hoge boetes moeten in dit geval zorgen voor een afschrikwekkende werking.


- De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.


- De burgemeester moet instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door overlastgevers voor een bepaalde periode op een "zwarte lijst" te plaatsen (waardoor zij één of meerdere horecagelegenheden niet meer in mogen) of in het geheel de toegang tot een gebied te ontzeggen.


- Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit vergroten door extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) en hun inzet verbreden daar waar mogelijk.


- Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door meer cameratoezicht.


- Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente openstaat voor initiatieven als buurtpreventie en Whatsapp groepen.


- De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die hun buurt als hun broekzak kennen.


- Woninginbraken moeten voldoende aandacht krijgen, zowel preventief (advies door politie en standaard alarm in nieuwe woningen) als actief bij meldingen (slachtoffers hulp bieden na inbraak).


- De VVD wil speciale aandacht voor het terugdringen van het momenteel toenemende aantal auto-inbraken.


- Amstelveners moeten inzicht (blijven) krijgen in actuele inbraakmeldingen in hun wijk.


- De gemeente moet faciliterend blijven om de veiligheid van Amstelveners te vergroten, onder meer door het verstrekken van subsidies voor de beveiliging van het achterpad en hang- en sluitwerk.


- De VVD wil dat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Jong en oud moeten zich veilig op de fiets of wandelend door Amstelveen kunnen bewegen.


- De VVD wil particulieren, ondernemingen en de eigen gemeentelijke diensten extra alert maken op de toegenomen cybercriminaliteit en hoe men zich hiertegen weerbaar kan maken.


Financiën (€)

 

- De VVD wil niet korten op veiligheid maar juist investeren in veiligheid.

 

- De VVD wil dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.


Neem gerust contact op met onze woordvoerder Janneke Leegstra als u vragen heeft mbt veiligheid en openbare orde